شرایط نمایندگی

شرایط نمایندگی آسایش خرید :

  1. تهیه مدارک و فیش های واریزی جهت تشکیل پرونده مطابق با فرم شرایط و مدارک لازم جهت اخذ شعب نمایندگی

  2. داشتن ضامن مورد تایید واحد اعتبار سنجی ( شرکت در مراحل اولیه نیاز به ضامن نمیباشد.)

  3. داشتن فضای کافی و مورد تایید شرکت جهت ایجاد دفتر نمایندگی ( مساحت شعبه ۹ الی ۲۰ متر تجاری یا ۳۰ متر به بالا اداری مورد قبول است

  4. پرداخت هزینه جهت کامپیوتر ، تجهیزات جانبی مانند CRM و سرور

  5. تجهیز دفتر  نمایندگی بر اساس تجهیزات و چیدمان مورد نظر شرکت (محل شعبه باید ۱ الی ۳ خط تلفن داشته باشد. )

  6. ایجاد مکان دپو جهت ذخیره کالا در شهرستان ( در صورت نیاز)

  7. پرداخت هزینه جهت تملک برند