خدمات اجرایی

  • ارائه خدمات فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و غیره

  • تهیه ، اجرا و راه اندازی نمایندگی در کل کشور

  • طراحی و پیاده سازی سیستم و برنامه ریزی در جهت فروش و کنترل نمایندگان

  • طراحی سیستم و برنامه ریزی جهت تامین احتیاجات نمایندگان

  • مشاوره جهت تدوین شناخت و تحلیل بازار و ارائه راهکارهای بازاریابی

  • مشاوره در زمینه فروش و سیستم های مدیریتی

  • مشاوره و همکاری در زمینه اخذ برند تجاری مربوط به نمایندگان